R2 Yetki Belgesi

Şirketimiz Şubat 2006 dan beri Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği R2 yetki belgesine sahiptir.
R2 yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyebilecek olup, acentelik ve komisyonculuk faaliyetleri yapabileceklerdir.

 

R2 Belgesi acentalık başvurusu için bizi arayabilirsiniz.

 

 


R1 ve R2 Yetki belgesi nedir?

R1 – R2

R Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma isleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki

türlere ayrılır.

R1 Yetki belgesi : Yurtiçi taşıma isleri organizatörlüğü yapacaklara,

R2 Yetki belgesi : Uluslararası tasima isleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

 

R2 belgesi ile ilgili mevzuatlar:

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.23.674/373

Konu: DAC Teminatı

18.07.2007 / 20874

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 17.04.2007 tarihli ve 11550 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın 3 üncü maddesinde, “R2 Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sisteminden faydalanacak olanlar için BİLGE Sisteminde DACR2 teminatı oluşturulmuştur. R2 Yetki Belgesi sahibi söz konusu Oda üyesi firmalardan anılan Sistemden faydalanacak olanların;

a) Eşyayı deniz yoluyla Türkiye’ye getiren veya Türkiye’den gönderen, ana veya ara konşimentolarını düzenleyen ve transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hazinesini imzalayan firma olması,

b) Taşımanın varsa kendi R2 yetki belgesinde kayıtlı araçlarla yapılması ya da taşıma yaptıracağı firmaların listesini ve bu firmalara ait C2 veya L2 Yetki Belgelerinin birer örneğini önceden Gümrük İdarelerine iletmeleri,

Halinde anılan sistemden yararlandırılmaları; Gümrük İdarelerine bildiren C2 ve L2 belgelerinde kayıtlı araçlar dışında başka araçlarla Global Teminat Sistemi kapsamında taşıma yapmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.” Hususları düzenlenmiştir.

Ancak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden alınan 04.07.2007 tarihli ve 61903 sayılı yazıda, deniz yolu ile liman gümrük idarelerine getirilen, henüz trafiğe kaydedilmediği için yetki belgesi olmayan ve geçici plaka ile seyreden, kendi motoru ile ve tekerlekleri üzerinde sürülerek götürülecek olan çekici, şasi kamyon ve otobüs gibi araçların Global Teminat Sistemi Kapsamında DAC teminatı kullanılarak iç gümrüklere sevk edilip edilmeyeceği hususunda Başmüdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmektedir.

Bu itibarla,

söz konusu taşımaların Global Teminat sistemine dahil olmuş R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından, 29.03.2007 tarihinde Müsteşarlığımız ile İstanbul, Marmara,

Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında imzalanan Global Teminat

Sisteminin uygulanmasına ilişkin Protokol ile söz konusu Protokolün uygulanmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımızın 3/a maddesinde belirlenen hükümler yerine getirilmek kaydı ile DAC teminatı ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Umman HAMİDOĞULLARI

Genel Müdür V.

 


T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.23.689/33 …/…/2005

Konu : R2 Yetki Belgeleri

23.11.2005 / 29779

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 07.03.2005 tarihli 5604 sayılı yazımız,

b) 29.04.2005 tarihli 10750 sayılı yazımız,

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı’ndan (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü) alınan 21.06.2005 tarihli 23937 sayılı ve 20.10.2005 tarihli 43569 sayılı yazıların birer fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

Asım USANMAZ

Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

1- Yazı fotk. (2 adet – 4 sayfa)

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.11.0.00.00/220-01-19173-43569 ANKARA

Konu : Tespit tutanakları 20.10.2005

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğüne)

İlgi: (a) 02.03.2005 tarihli ve 3460-7199 sayılı yazımız.

(b) 04.04.2005 tarih ve 5003 sayılı yazımız.

(c) 21.06.2005 tarih ve 10900-23937 sayılı

yazımız.

İlgi yazılarımızda belirtildiği üzere; muhtelif tarihlerde, uluslar arası eşya taşımacılığı konusunda “Uluslar arası Taşıma İşleri Organizatörlüğü” yapacak olanlara Bakanlığımızca R2 yetki belgesinin verilmesi, niteliği ve işlevi konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Ancak bir kısmı R2 yetki belgesi sahibi firmanın Bakanlığımıza vaki müracaatlarında, bazı gümrük idarelerince R2 yetki belgesinin mahiyeti, niteliği ve işlevinin tam anlaşılmaması nedeniyle, R2 yetki belgelerine istinaden işlem yapılmadığı, beyanname açılmadığı ve diğer gümrük işlemlerinin yapılmadığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, karayoluyla uluslar arası eşya taşımacılığı konusunda uluslar arası eşya taşıma işleri organizatörlüğü yapacak olanlar R2 yetki belgesi kapsamında düzenlenmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde taşıma işleri organizatörlüğü;

“Taşıma işleri organizatörü; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişileri” şeklinde tanımlandığı,

Belge türleri başlıklı 11 inci maddesinde, “R2 yetki belgesinin uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verileceği”,

Yetki belgesi almanın veya yenilmenin özel şartları başlıklı 13 üncü maddesinin R türü yetki belgeleri bölümünde, “R2 yetki belgesi almak için başvuranların; sermayelerinin en az 300 milyar Türk Lirası olması ve Bakanlığımıza 200 milyar Türk Lirası tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri gerektiği”

hükümleri yer almaktadır.

İlişikte birer fotokopisi gönderilen ilgi yazılarımızda ve yukarıda taşıma işleri organizatörlüğü faaliyet alanının tanımlandığı paragraflarda da belirtildiği üzere, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörleri; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülükler ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı olarak kabul edilmektedirler. Diğer taşımacı yetki belgelerinde olduğu gibi, her türlü taşıma taahhüdünü ve işlemini yerine getirebildikleri gibi, ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan diğer yetki belgesi sahibi (C2, C3,

L2, M3) gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile diğer taşıma modlarından (denizyolu, demiryolu, havayolu) da yararlanmak veya bunları kullanmak suretiyle, kombine taşımacılık dahil, kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyebilmektedirler. Ancak, R2 yetki belgesi sahiplerinin kendi adına kayıtlı araçları ile taşıma yapmak istemeleri halinde, ayrıca taşımacı yetki belgelerinden birini almaları gerekmektedir.

Bu nedenle; R2 yetki belgesi sahiplerinin taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri bakımından, yukarıdaki açıklamalar dahilinde, taşımacı sıfatıyla gümrük işlemleriyle ilgili olarak gereğinin ifası konusunda, Müsteşarlığınız Gümrük İdarelerinin bir kere daha bu yönde uyarılmasının temini rica ederim.

Talat AYDIN

Bakan a.

Genel Müdür


T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.23.691/212

Konu :R2 Yetki Belgesi Hk.

29.04.2005 / 10750

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 07.03.2005 tarihli ve 5604 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Kara ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.04.2005 tarihli 13745 sayılı yazının bir fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nilgün ALTINDAĞ

Genel Müdür Yard.

EKLER :

Ek-1: yazı fot. (1 adet)

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARA ULAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :B.11.0.00.00/312-5003-13745 ANKARA

Konu : 04.04.2005

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İLGİ :a) 20.12.2004 tarih ve 312-21731 sayılı yazımız.

b) 02.03.2005 tarih ve 312-3460-7199 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazımızla; İl sınırları, yurt içi ve uluslararası eşya taşıma faaliyetlerinin hangi tür yetki belgeleri ile yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

İlgi (b) yazımız ile de; Bakanlığımıza vaki çok sayıda müracaattan bahisle; Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren firmaların, “Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü” yapmak üzere, R2 yetki belgesi aldıklarını ancak eksik bilgi nedeniyle bir kısım gümrük müdürlükleri ve baş müdürlüklerinde R2 yetki belgesine sahip olduklarını belgelemelerine rağmen işlemlerinin yapılmadığı; bir kısım gümrük idarelerince ise ayrıca G türü yetki belgesi istenildiği belirtilmiş olup,

R2 yetki belgesi sahibi uluslararası taşıma işleri organizatörlerinin; bu sıfatlarıyla G2 ve/veya H2 yetki belgesine ihtiyaç olmadan gümrük idareleri nezdinde G2 ve/veya H2 yetki belgesi sahipleri tarafından gerçekleştirilebilen her türlü iş ve işlemi yapabilecekleri,

Bu nedenle; karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı alanında “Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörlüğü” faaliyetinde bulunacak olan R2 yetki belgesi sahipleri hakkında mevzuat hükümler ve açıklamalar yönünde gereğinin yapılması konusunda gümrük idarelerinin bilgilendirmeleri istenilmiştir.

Ancak; Bakanlığımıza vaki müracaatlarda, müsteşarlığınız gümrük idarelerince R2 yetki belgesine istinaden işlemlerinin yapılmadığı, R2 yetki belgesi sahibi firmalardan C2, G2, H2 gibi yetki belgeleri istendiği ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşıma taahhüdünü yerine getiremediği şeklinde haklı şikayetler mevcuttur. Buna göre;

1) Bu haklı şikayetlerin kesin bir şekilde ortadan kaldırılması,

2) Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin düzenli, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi bakımından; Bakanlığımızca düzenlenen yetki belgelerinin niteliği ve mahiyeti konusunda Müsteşarlığımız ve bağlı birimlerince herhangi bir tereddüttün olması halinde doğrudan Bakanlığımızdan bilgi istenilmesinin temini ile gümrük idarelerinin bir kez daha bu yönde uyarılması,

Hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Talat AYDIN

Bakan a.

Genel Müdür